Seminar Kyokushin, 15-17 Martie 2013, Sibiu

seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1seminar kyokushin martie 2013 foto1